"NIE LEKCEWAŻCIE SKUTKÓW FUKUSHIMY"

"Nie lekceważcie dotkliwych konsekwencji kryzysu nuklearnego wywołanego przez katastrofę w Fukushimie" - to tytuł wywiadu, jaki japoński dziennik "Mainichi Shimbun" przeprowadził z przewodniczącą Europejskiego Komitetu ds. Ryzyka Związanego z Promieniowaniem (European Committee on Radiation Risk) - Inge Schmitz-Feuerhake. Rozmówczyni stanowczo sprzeciwia się bagatelizowaniu skutków katastrofy w Fukushimie dla ludności.

Schmitz-Feuerhake podkreśla, że nie ma bezpiecznej dawki promieniowania, na którą bez konsekwencji zdrowotnych może zostać wystawiony człowiek. Nie zgadza się z poglądem, że dawki promieniowania, na które zostali narażeni ludzie w Fukushimie są bezpieczne. Krytykuje także tych wszystkich, którzy problemy zdrowotne mieszkańców regionu próbują przypisać "histerii związanej z promieniowaniem".

Bardzo istotny jest fragment wywiadu odnoszący się do przyjętych na świecie standardów w sprawie wewnętrznego promieniowania. Ekspertka mówi, że instytucje publiczne nie chcą oficjalnie uznać negatywnych skutków promieniowania wewnętrznego, ponieważ to wiązałoby się z poniesieniem przez nie odpowiedzialności, w tym także finansowej, za jego skutki.

Dziennik "Mainichi Shimbun": W Japonii miały miejsce wygrane procesy, w których ofiary bomb atomowych domagały się uznania faktu, że ponoszą konsekwencje zdrowotne wewnętrznego promieniowania (dostanie się do organizmu pożywienia lub powietrza, w którym znajdują się radioaktywne izotopy - przyp.red.). Pomimo tego rząd nie zmienił swojego pierwotnego stanowiska, że "skutki wewnętrznego promieniowania są nieistotne".

Schmitz-Feuerhake: Podobne przypadki mają miejsce w wielu innych krajach. Dzieje się tak dlatego, ponieważ kiedy instytucja państwowa uzna konsekwencje wewnętrznego promieniowania, będzie zmuszona także uznać swoją odpowiedzialność za ryzyko dla zdrowia pracowników elektrowni jądrowych. Pracownicy elektrowni jądrowych są obciążeni tymi samymi problemami co ludzie z Fukushimy, którzy zostali narażeni na działanie promieniowania.

Mainichi: Co Pani myśli na temat stwierdzenia japońskich polityków i części ekspertów po wybuchu kryzys nuklearnego, że "wystawienie na promieniowanie o wysokości 100 milisiwertów lub mniejszego ma niewielkie skutki zdrowotne"?

Schmitz-Feuerhake: To stwierdzenie, które kompletnie ignoruje zgromadzoną do tej pory wiedzę medyczną. Nowotwory u ludzi, którzy zostali wystawieni na działanie promieniowania mniejszego niż 100 mSv zostały odnotowane w naukowych pismach medycznych i innych. Promieniowanie sprzyja mutacji komórek i nie ma bezpiecznej jego dawki. Jest konieczne, by przedsięwziąć środki zapobiegawcze i ograniczyć ekspozycję na promieniowanie.

http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20120819p2a00m0na004000c.html

Mainichi: There have been class action suits in Japan on atomic-bomb sickness certification in which plaintiffs arguing they have suffered health consequences from internal radiation exposure caused by residual radiation have won. And yet, the central government has not changed its original stance that "the effects of internal exposure are negligible."

Schmitz-Feuerhake: Similar things are happening in many other countries. It's because once a public organization acknowledges internal radiation exposure, they would be forced to acknowledge their responsibility for the risks to the health of nuclear plant workers. Nuclear plant workers are burdened with the same problems as the people of Fukushima who have been exposed to radiation.

Mainichi: What do you think of the claim made after the outbreak of the Fukushima nuclear crisis by Japanese politicians and some experts that "radiation exposure of 100 millisieverts or less has little effect on health?"

Schmitz-Feuerhake: It's a statement that completely ignores the medical knowledge that we have accumulated thus far. Cancer among people who have been exposed to less than 100 millisieverts of radiation has been reported in medical journals and elsewhere. Radiation promotes cell mutation, and no amount of exposure is safe. It's necessary to take precautions and institute measures to reduce radiation exposure.