MIESZKAŃCY FUKUSHIMY NIE BĘDĄ JUŻ DOSTAWAĆ ZWROTU KOSZTÓW LECZENIA DLA OFIAR TSUNAMI

Mieszkańcy Fukushimy spotykają się z kolejnymi przejawami niesprawiedliwości i lekceważenia. Choć rząd i władze lokalne pokrywają koszty leczenia ofiar tsunami z marca 2011 r., to od 30 września 2012 r. koszty te w przypadku mieszkańców Fukushimy nie będą pokrywane. Przyczyną jest brak pieniędzy w budżecie prefektury, co jak łatwo się domyślić, wynika z olbrzymich kosztów związanych z usuwaniem skutków katastrofy jądrowej.

fot: Norbert Kaiser, CC-BY-SA-2.5
 In Fukushima, Some of the disaster victims who joined national health insurance have been exempted from medical cost for 100%, but it will be ended as of 9/30/2012 except for the hazard area.

MINISTER EDANO: RESTART REAKTORÓW NIE ZALEŻY OD RZĄDU

Minister gospodarki Japonii Yukio Edano powiedział na konferencji prasowej 28 września, że "Decyzja o tym, czy ponownie uruchomić reaktory nie należy do rządu centralnego". Dodał, że reaktory zostaną ponownie uruchomione tylko pod warunkiem, że "Agencja Kontroli Jądrowej (Nuclear Regulation Authority) da zielone światło w kwestiach bezpieczeństwa, a lokalne rządy wykażą się zrozumieniem".

Zupełnie inną formułę postępowania przyjęto w przypadku restartowania reaktorów w elektrowni atomowej w Ooi w lipcu 2012 r. Wtedy była to decyzja rządu. Obecnie władze centralne tłumaczą, że przypadek Ooi był wyjątkiem i stanowił działania ad hoc. 

Yukio Edano, fot: DAJF, CC-BY-SA-3.0


KOMENTARZ

Wypowiedź ministra Edano jest zadziwiająca w świetle wydarzeń, które rozegrały się na przestrzeni ostatnich dwóch lat w Japonii.

Komisje badające przyczyny katastrofy jądrowej w Fukushimie - rządowa i parlamentarna - ujawniły, że awaria w elektrowni miała miejsce z powodu wieloletnich zaniedbań i lekceważenia kwestii bezpieczeństwa przez firmę TEPCO - operatora obiektu, ale dotyczą wszystkich innych elektrowni. Pojawiły się także głosy specjalistów analizujących katastrofę, że elektrownie mogą zawierać konstrukcyjne wady. Dodatkowo kilkadziesiąt elektrowni jądrowych, jak ostrzegają naukowcy, może być usytuowanych na uskokach tektonicznych.

Ponowne uruchomienie reaktorów jest zatem kwestią bezpieczeństwa mieszkańców Japonii, a zagrożenie i skutki potencjalnej awarii nie ograniczają się do miejscowości sąsiadujących z elektrowniami.

Słowa ministra są tym bardziej niezrozumiałe, że premier Noda kilkakrotnie oświadczył, że energetyka jądrowa ma strategiczne znaczenie dla obronności kraju ("security issue"). Jak to możliwe, że naprzemiennie rząd ogłasza całkowicie przeczące sobie oświadczenia raz stwierdzając, że energetyka jądrowa to kwestia strategiczna (leżąca w gestii rządu), a następnie, że uruchamianie instalacji nie leży w gestii rządu?

Decyzja, aby całkowitą ocenę bezpieczeństwa reaktorów pozostawić nowej agencji również wzbudza wiele wątpliwości, ponieważ większość jej składu stanowi personel skompromitowanej Nuclear and Industry Safety Agency odpowiedzialnej za narażenie setek tysięcy ludzi na promieniowanie i oskarżanej o uleganie wpływom przemysłu nuklearnego. Nowa agencja "wsławiła się" ostatnio niewpuszczeniem na swoją konferencję prasową części dziennikarzy i żądaniem uprzedniej weryfikacji pracy niezależnych dziennikarzy, aby podjąć decyzję o ewentualnym dopuszczeniu ich do konferencji prasowych organizacji.

Niezwykle zmienne deklaracje rządu można wyjaśnić w świetle zbliżających się wyborów parlamentarnych. Rząd chce oddalić od siebie odpowiedzialność za niepopularne i ryzykowne decyzje, dlatego wysyła sygnał do opinii publicznej, że leżą one w gestii nowej agencji i władz lokalnych. Ponownie mamy tu do czynienia z forsowaniem określonej polityki przy jej jednoczesnym maskowaniu i rozmyciu odpowiedzialności.


"Asahi Shimbun" journal:

"Whether Japan's idled reactors should resume power generation is a decision others must take, not the central government, the industry minister has said.

Reactors will be fired up only on certain conditions: "If the Nuclear Regulation Authority has given a green light to safety and if local governments have shown their understanding," Yukio Edano said, addressing a Sept. 28 news conference.

His comments suggest individual reactors will need to clear safety checks by the Nuclear Regulation Authority, and then power companies will need to approach local governments to obtain their approval".

More:  http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201209290048

BIAŁORUSCY DZIAŁACZE ANTYATOMOWI UZNANI ZA PERSONA NON GRATA NA LITWIE

Oświadczenie ekologicznej organizacji pozarządowej "Ecohome" w związku z uznaniem białoruskich aktywistów antyatomowych za persona non grata na Litwie.

Wczoraj, 26 września obywatele Białorusi, antyatomowi działacze Mikalai Ulasevich i Tatsiana Novikava nie zostali wpuszczeni na terytorium Litwy z powodu przyznania im statusu persona non grata, czyli uznania, że mogliby zakłócić porządek publiczny lub narodowe bezpieczeństwo Litwy lub innych krajów członkowskich UE. Decyzja o przyznaniu statusu persona non grata została podjęta przez Litwę.

Mikalai Ulasevich jest koordynatorem kampanii "Elektrownia atomowa w Ostrowcu to zbrodnia!". Tatsiana Novikava przewodzi antyatomowemu ruchowi na Białorusi. Pod jej kierunkiem została sporządzona niezależna, obywatelska ekspertyza na temat projektu elektrowni atomowej na Białorusi. Oboje aktywiści krytykują plany budowy elektrowni na Białorusi, a także na Litwie i w Obwodzie Kaliningradzkim w Rosji.

 Ulasevich i Novikava mieli odwiedzić Litwę, by wziąć udział w konferencji "Litwa - Białoruś: nuklearne sąsiedztwo" odbywającej się w litewskim parlamencie. Zostali oficjalnie zaproszeni, by podzielili się swoimi opiniami na temat problemu budowy elektrowni i uczestnictwa obywateli w procesie podejmowania decyzji na temat energii jądrowej na Białorusi i Litwie.

Przedtem Ulasevich i Novikava odwiedzali Litwę przez wiele lat w związku z zaproszeniami od organizacji pozarządowych, partii politycznych i parlamentarzystów litewskich i uczestniczyli w spotkaniach i konferencjach międzynarodowych. Nigdy nie mieli problemów z władzami Litwy ani z litewskim prawem. Tatsiana Novikava była inicjatorką i organizatorką międzynarodowej konferencji na temat problemów związanych z energetyką jądrową, która odbyła się w grudniu 2011 r. w litewskim parlamencie w Wilnie, z uczestnikami z Litwy, Białorusi, Rosji, Zjednoczonego Królestwa, Szwecji, Finlandii, Niemiec i Norwegii.

Ulasevich i Novikava krytykują budowę elektrowni jądrowej na Białorusi. Upublicznili w kraju i na forum międzynarodowym wiele przykładów nadużyć przy jej budowie. Władze Białorusi represjonowały Ulasevicha i Novikavą za ich działalność. Parę dni temu Ulasevich został przeszukany. W połowie lipca tego roku Novikava została aresztowana i zatrzymana na pięć dni, gdy próbowała dostarczyć do ambasady Rosji otwarty list dotyczący budowy elektrowni atomowej na Białorusi.

Uważamy, że decyzja Republiki Litewskiej dotycząca białoruskich działaczy antyatomowych jest aktem motywowanym politycznie, który ma na celu manipulację opinią publiczną w przeddzień wyborów na Litwie i referendum w sprawie budowy elektrowni atomowej w Visaginas. Ten krok zamyka drzwi do Unii Europejskiej przed działaczami antyatomowymi i ułatwia prześladowania ze strony białoruskich władz kierowane przeciw nim. Ta decyzja st nieludzka, narusza prawa człowieka i jest wbrew tradycji demokratycznej.

Prosimy Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy o rozważenie tej decyzji, a Parlament Litewski o podjęcie odpowiednich działań w celu jej rewizji.

Apelujemy do społeczności międzynarodowej o wsparcie.


26 września 2012

Mińsk

Tatsiana Novikava

ANTI-NUCLEAR ACTIVISTS FROM BELARUS BECAME PERSONA NON-GRATA IN LITHUANIA


By “Ecohome”, environmental NGO, Belarus Statement on the issue of non-grata status issued by Lithuania to Belarusian antinuclear activists

Yesterday, on 26 September, citizens of Belarus, antinuclear campaigners Mikalai Ulasevich and Tatsiana Novikava were not allowed to enter Lithuania on the reason of status of non-grata persons who might endanger the public order or the national security of Lithuania or others EU member states. The decision to give the non-grata status for antinuclear activists was issued by Lithuania.

Mikalai Ulasevich is a coordinator of the public campaign “Astraviec Nuclear Power Plant is a Crime!”. Tatsiana Novikava coordinates the Belarusian antinuclear campaign; she used to be the secretary of independent public expertise of the project of Nuclear Power Plant in Belarus. Both activists criticize the NPP construction plans in Belarus, as well as in Lithuania and Kaliningrad oblast of Russia.

Ulasevich and Novikava had to visit Lithuania for participation in the conference “Lithuania – Belarus: Nuclear Energy Neighborhood” held in the Seimas (Lithuanian Parliament). They were officially invited to share their views on the problems of NPP construction and public participation in decision-making on nuclear energy in Belarus and Lithuania.

Before that Ulasevich and Novikava visited Lithuania for several years by invitation of the non-government organizations, parties and members of the Seimas of Lithuania and participated in international meetings and conferences. Never they had problems with the authorities of Lithuania or violated the legislation. Tatsiana Novikava was an initiator and organizer of the international conference on the problems of the nuclear power, held in December 2011 at the Seimas and municipality of Vilnius, with experts participating from Lithuania, Belarus, Russia, United Kingdom, Sweden, Finland, Germany, and Norway.

Ulasevich and Novikava have criticized the nuclear power plant construction in Belarus, made public for national and international community the numerous violations during construction of the NPP in Belarus. Belarusian powers organized harassments of Ulasevich and Novikava for their criticism. A few days ago Ulasevich was being searched. In mid-July of this year Novikava was arrested for five days when she tried to give to the Russian Embassy open letter about the construction of NPP in Belarus.

We consider that the decision of the Republic of Lithuania related to Belarusian antinuclear campaigners is politically motivated action, intended to manipulate public opinion on the eve of elections in Lithuania and a referendum on the construction of Visaginas nuclear power plant. This step closes the doors to the European Union for antinuclear campaigners and facilitates harassment of the Belarusian authorities against them. This measure is inhumane, violates human rights and is against democratic traditions trends.

We ask the Ministry of Foreign Affairs of Lithuania to reconsider the decision, and the Lithuanian Parliament to take appropriate measures to review it.

We appeal to the international community for support.

September 26, 2012

Minsk

Tatsiana Novikava

WŁADZE JAPONII SĄ OSKARŻANE O TO, ŻE NIE DBAJĄ O DOBRO OFIAR

Japońskie władze centralne i prefekturalne są oskarżane przez mieszkańców i część obserwatorów o to, że nadrzędnym celem nie jest dla nich dobro ofiar katastrofy w Fukushimie. Zarzuty jakie są im stawiane to:
 

1. Uchylanie się od odpowiedzialności i próby jej przerzucania na inne instytucje
2. Wprowadzanie zamętu poprzez próby przekonywania, że są za i przeciw po każdej stronie
3. Skłócanie ofiar ze sobą
4. Niezapisywanie danych ani niepozostawianie za sobą dowodów
5. Gra na czas
6. Przeprowadzanie testów i ekspertyz, które w niedoszacowany sposób opisują zniszczenia
7. Konsekwentne złe traktowanie ofiar do momentu aż się poddadzą
8. Stworzenie oficjalnych kryteriów zaniżających liczbę ofiar
9. Nieprzekazywanie informacji zagranicę.
10. Polecenie podległym naukowcom przygotowania międzynarodowej konferencji

http://www.freshcurrents.org/blog/2012/08/30/aileen-mioko-smith-on-post-fukushima-realities/

Oficjalny doradca Prefektury Fukushima ds. ryzyka związanego z promieniowaniem - Shunichi Yamashita publicznie przyznał, że jego celem jest doprowadzenie do uznania jak najmniejszej liczby przypadków chorób i śmierci za spowodowane przez promieniowanie.

W NIEMCZECH NAJBARDZIEJ DOTOWANO ENERGIĘ ATOMOWĄ

Subwencje państwa niemieckiego dla poszczególnych źródeł energii (1970-2010): węgiel kamienny, brunatny, energia atomowa i odnawialne źródła energii.

Jak widać, wbrew temu co głosi część propagatorów atomu w Polsce, najwięcej wsparcia finansowego kierowane było na rzecz energetyki jądrowej, a najmniej dla odnawialnych źródeł energii.


AUTOR "DZIENNIKA FUKUSHIMY" OSKARŻA JAPOŃSKIE WŁADZE I WZYWA USA DO POMOCY

Iori Mochizuki - twórca strony Fukushima Diary (Dziennik Fukushimy) przemawia przed budynkiem Kongresu Stanów Zjednoczonych. Po katastrofie jądrowej w Fukushimie Mochizuki przeprowadził się do USA z powodu zagrożenia dla zdrowia w związku z podwyższonym promieniowaniem. Obecnie prowadzi stronę internetową po angielsku, na której przekazuje ludziom z całego świata informacje o tym, co dzieje się w Japonii.


 Treść przemówienia:

"Protestujemy przeciw blokadzie informacji w mediach! 15 i 16 marca, kiedy największy obłok [dymu znad elektrowni Fukushima – przyp. tłum.] dotarł nad Tokio, ja tam byłem. Cały dzień spędziłem chodząc na zewnątrz. Nigdy nie zapomnę swojej rozpaczy kiedy dowiedziałem się, że w reaktorze nr 3 prawdopodobnie doszło do eksplozji jądrowej. Gdyby media i japoński rząd ogłosiły że doszło do stopienia rdzenia reaktora, szybciej bym się ewakuował.

Czy są tu przedstawiciele mediów? Podnieście ręce! Gdzie?!
 
Zostałem napromieniowany. Było zbyt późno na ewakuację. To twardy fakt. Mogę w przyszłości umrzeć na białaczkę lub raka, ale muszę to powiedzieć. Nigdy wam tego nie wybaczę, media! Nie wybaczę decyzji by ocalić gospodarkę kosztem ludzkiego życia we wschodniej Japonii. Oni wybrali powolną śmierć dla dłuższego życia gospodarki.

Przybyłem tutaj by prosić was o pomoc dla Japonii.
 
Zaraz po 11 marca zrozumiałem jedno: nigdy nie możemy ufać rządowi. Nigdy. Musimy prosić o waszą pomoc.

Ameryka wmusiła Japonii energię jądrową. Żądam od ciebie, Ameryko, byś otworzyła swoje granice i pomogła ludziom!
 
Japoński rząd planuje wysłać skażony promieniowaniem gruz na Saipan. Japoński rząd nadal eksportuje produkty przemysłu rybołówczego do Ameryki. System chłodzenia [reaktorów] został uszkodzony. Jeżeli kolejne trzęsienie ziemi uderzy w Fukushimę, będzie to koniec też dla Ameryki.

44% dzieci z Fukushimy ma na tarczycy guzy lub cysty. A 98% leków jest wytwarzanych w Fukushimie. Japonia to mały kraj. Nie damy rady ocalić się sami! Zróbcie to dla dzieci! Wy, Amerykanie, proszę, poruszcie swój kraj; proszę, poruszcie swój rząd; proszę, sprawcie by ujawnili całą prawdę i uratowali świat!
 
Moi rodzice nadal są w Japonii i są chorzy. Ja przyjechałem tu jako posłaniec. Dziękuję".

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII GENERUJĄ JUŻ 1/4 ENERGII W NIEMCZECH

W pierwszej połowie 2012 r. Niemcy generowały już 1/4 swojej energii ze źródeł odnawialnych. To olbrzymi skok w porównaniu z 20% z zeszłego roku i 18% z 2010.

Where There Is A Will, There Is A Way:
Germany Generates A Quarter of its Electricity from Renewable Energy in 1st Half of 2012
During the first half of 2012, the share of renewable energy sources in the electricity supply has risen significantly in Germany, climbing to a sensational 25.97%. That’s a massive increase compared to 20.56%, the percentage during the same period in 2011, and 18.3% in
H1 2010.
-- Clean Technica

Full article:
http://s.tt/1j79GRADIOAKTYWNA CHMURA Z FUKUSHIMY OKRĄŻYŁA CAŁY ŚWIAT

Reaktory w Fukushimie wyemitowały olbrzymie ilości izotopów promieniotwórczych pomiędzy 12 a 16 marca 2011 r. W tym czasie na całym świecie były prowadzone pomiary mas powietrza nad północną hemisferą. Izotopy promieniotwórcze z Fukushimy dotarły także do Polski.

Analiza w dniach 12 - 16 marca wykazała, że masy powietrza znad Fukushimy przesunęły się na wschód: część opuściła Japonię na północy
kraju, a część przez południową część Japonii.

Massive amounts of anthropogenic radionuclides were released from the nuclear reactors located in Fukushima (northeastern Japan) between 12 and 16 March 2011 following the earthquake and tsunami. Ground level air radioactivity was monitored around the globe immediately after the Fukushima accident. This global effort provided a unique opportunity to trace the surface air mass movement at different sites in the Northern Hemisphere.

[...]

The analysis of the air mass forward movements during 12th -16th March showed that the air mass was displaced eastward from the Fukushima area and bifurcated into a northern and a southern branch outside of Japan (Fig. 3). This eastward bifurcation of air masses is in agreement with the simulation of the potential dispersion of the radioactive cloud after the nuclear accident of Fukushima (Weather OnlineWebsite of United Kingdom, UK, 2012).
 
[...]
 
 
 The unique global coverage of fallout radiocaesium released from the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant, particularly a fresh injection of 134Cs and 137Cs to the ground air provided a rare opportunity to observe a complete, uninterrupted revolution of the mid-latitude Surface Westerlies of the northern Hemisphere in late March 2011. This revolution took less than 21 days.

[...]

This work clearly demonstrates how little dissipation occurred during this time due to the nature of the rapid global air circulation system, and the Fukushima radioactive plume contaminated the entire Northern Hemisphere during a relatively short period of time.


http://clasweb.clas.wayne.edu/Multimedia/Geology/files/Faculty/baskaran/publications2/112-Hernandez-Ceballos%20etal_2012.pdf

ATOMOWE LOBBY W USA WALCZY Z ULGAMI DLA WIATRAKÓW

Przemysł nuklearny w Stanach Zjednoczonych ostro lobbuje za zlikwidowaniem ulgi podatkowej dla turbin wiatrowych, pomimo że 3/4 ulg w sektorze energetycznym przeznaczona jest dla przemysłu nuklearnego, naftowego, gazowego i górniczego. Dodatkowo przemysł nuklearny korzysta z przywilejów Price-Anderson act, który mocno ogranicza koszty ubezpieczenia instalacji jądrowych i wprowadza korzystny dla przemysłu limit wypłaty odszkodowań w razie wypadku jądrowego. 

W tym roku firma Exelon będąca w posiadaniu elektrowni jądrowych przeznaczyła 5,1 milionów $ na lobbing przeciw ulgom podatkowym dla wiatraków w Kapitolu. 

fot: 2bgr8, CC-BY-3.0

Przemysłowi nuklearnemu udało się także pozyskać republikańskiego kandydata na prezydenta USA - Mitta Romney'a. 

Obserwatorzy ostrzegają, że silny proatomowy lobbing i nieproporcjonalne wsparcie państwa dla różnych rodzajów energii mogą zahamować rozwój energetyki odnawialnej w USA

The nation’s largest nuclear utility is leading a full court lobbying blitz to eliminate subsidies for the wind energy industry, which built 35 percent of new U.S. electricity generation capacity since 2007. 
 

NOWA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA JĄDROWEGO W JAPONII "KOSMETYCZNĄ ZMIANĄ"

W Japonii powstała nowa agencja rządowa, która ma kontrolować instalacje jądrowe - Agencja Kontroli Jądrowej (Nuclear Regulation Authority). W analizie na temat nowej instytucji dziennik "The Japan Times" podkreśla, że zmiana, która miała przynieść nową jakość, jest tylko "kosmetyczną zmianą".

 Nowe ciało ma zastąpić działającą do tej pory agencję - Nuclear and Industry Safety Agency, która była współodpowiedzialna za nieefektywną kontrolę elektrowni jądrowych i opóźnioną ewakuację ludności po 11 marca 2011 r. 

fot: Fellbach, CC-BY-SA-3.0

Nowa agencja ma w zamierzeniu być bardziej efektywna i bardziej niezależna od przemysłu jądrowego i ministerstwa gospodarki odpowiedzialnego za promocję energetyki jądrowej. Jednak komentatorzy twierdzą, że zmiany są kosmetyczne. Przez pierwszych pięć lat może następować przepływ personelu pomiędzy ministerstwami a agencją, co może skutkować konfliktem interesów. Dodatkowo ponad 300 osób z około 480-osobowej agencji będą stanowili urzędnicy do tej pory pracujący w NISA, co nie wróży zmiany mentalności i kultury pracy w nowej instytucji.

Created to replace a nuclear regulatory system discredited by the Fukushima disaster, the new five-member Nuclear Regulation Authority, launched Wednesday, is already being faulted as a cosmetic change.

More:

CZY W USA UKRYWANO GROŹBĘ KATASTROFY JĄDROWEJ?

Czy w USA ukrywano groźbę katastrofy jądrowej? To pytanie zadaje dziennik "Huffington Post". Gazeta cytuje inżynierów zatrudnionych w amerykańskiej Nuklearnej Komisji Regulacyjnej (Nuclear Regulatory Commission). Pracownicy rządowej agencji alarmują, że część z amerykańskich elektrowni atomowych nie jest przygotowana na powodzie, choć znajdują się w pobliżu tam i zbiorników wodnych. Oskarżają także NRC, że przez lata nic nie zrobiła w tej kwestii i ukrywa informacje przed opinią publiczną.

Zdaniem inżynierów obecne zaniedbania mogą skutkować niezdatnością systemów bezpieczeństwa w elektrowniach i doprowadzić do sytuacji, jaka miała miejsce w Fukushimie, gdzie doszło do stopienia rdzenia w 3 reaktorach czyli katastrofy jądrowej.

U dołu po lewej: elektrownia atomowa Fort Calhoun Nuclear została całkowicie zalana podczas powodzi na rzece Missouri  20 czerwca 2011


In a letter submitted Friday afternoon to internal investigators at the Nuclear Regulatory Commission, a whistleblower engineer within the agency accused regulators of deliberately covering up information relating to the vulnerability of U.S. nuclear power facilities that sit downstream from large dams and reservoirs. 

KOLEJNY PROBLEM PO FUKUSHIMIE: PALENIE NAPROMIENIOWANYCH ŚMIECI

Kolejnym problemem związanym z katastrofą w Fukushimie jest pytanie, co zrobić z napromieniowanymi odpadami - porwanymi przez fale tsunami przedmiotami, które miały styczność z radioaktywnymi substancjami ze zniszczonej elektrowni Fukushima Daiichi. Władze Japonii postanowiły je rozdzielić pomiędzy japońskie prefektury w ramach wspólnych wysiłków na rzecz odbudowy kraju.

Władze japońskich miast nie mają jednak planu, w jaki bezpieczny sposób można pozbyć się odpadów. Wprowadzane w życie rozwiązanie, to spalanie, które powoduje emisję do powietrza radioaktywnych substancji i ich niekontrolowane rozprzestrzenianie się. Spotyka się to z protestami mieszkańców.

Poniższe nagranie przedstawia spotkanie władz Osaki z obywatelami po tym jak władze zgodziły się przyjąć odpady. Jeden z uczestników zadaje dużo pytań podważających decyzję powołując się m.in. na doświadczenia Czarnobyla. Urzędnicy nie są w stanie znaleźć kontrargumentów.


Poniższe nagranie przedstawia spotkanie w urzędzie miejskim w Osace. Mieszkańcy sprzeciwiają się spaleniu odpadów i nie są usatysfakcjonowani wyjaśnieniami urzędników. W końcu zostają siłą wyprowadzeni przez policję. Nagranie z 30 sierpnia 2012 r.

 
Video streaming by Ustream W mieście Kitakyushu mieszkańcy również sprzeciwili się spaleniu odpadów. W odpowiedzi rada miasta rada miasta posunęła się do cenzury podejmując decyzję o wyszukiwaniu "bezpodstawnych plotek" na forach i stronach internetowych.

W Fukuoce, gdzie spalenie rozpoczęło się w maju odnotowano podwyższony poziom promieniowania o.8~0.9 μSv, podczas gdy w innych prefekturach wynosi on około 0.6~0.65 μSv/h.

Atmospheric dose is high in Fukuoka prefecture. The highest reading is o.8~0.9 μSv/, where it’s 0.6~0.65 μSv/h in other prefectures around. Fukuoka prefecture is in the north part of Kyushu.

Kitakyushu city started incineration of disaster debris as of 9/17/2012.

http://fukushima-diary.com/2012/09/kitakyushu-city-government-started-internet-censorship-to-begin-debris-incineration/

http://fukushima-diary.com/2012/09/atmospheric-dose-is-high-in-fukuoka-prefecture/ 

PROF. POPCZYK: INWESTOWANIE W ATOM TO KOLONIZOWANIE POLSKIEJ ENERGETYKI

„Jeżeli podejmuje się decyzje o inwestycji w elektrownię jądrową wartą minimum 110 mld zł, nie licząc nakładów na sieci przesyłowe i rozdzielcze, bez rachunku ekonomicznego, to takiego przypadku nie było nawet w socjalizmie. To jest kolonizowanie polskiej energetyki. Chodzi przecież o decyzje na 100 lat. Jeśli się w tę technologię uwikłamy, to dopiero w XXII wieku będziemy mieli szanse z niej się wywikłać. Przez cały ten czas będziemy całkowicie uzależnieni od partnera zewnętrznego i to w sytuacji, kiedy nastąpił już przełom technologiczny w energetyce odnawialnej. W Europie w 2009 roku ponad 60% nowych mocy elektrycznych powstało w obszarze energetyki odnawialnej. Jest to obszar, w którym mamy własne wielkie zasoby”.

prof. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej, pierwszy prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych, który w latach 1990-1995 współtworzył i realizował reformę elektroenergetyki.

Więcej... http://supermozg.gazeta.pl/supermozg/1,91628,9938954,Kolejne_argumenty_przeciw_elektrowni_atomowej_w_Zarnowcu.html#ixzz26ipxwnsx
 
 
 

PROATOMOWA CENZURA W MEDIACH

Fakt, że atomowe firmy energetyczne były jednymi z głównych reklamodawców w ogólnokrajowych i lokalnych mediach w Japonii powodował, że nie sposób było tam znaleźć materiały krytyczne wobec energetyki jądrowej. Zjawisko autocenzury w japońskich mediach ma miejsce nawet teraz po katastrofie w Fukushimie, gdy wyszło na jaw, że to wieloletnie zaniedbania przemysłu nuklearnego doprowadziły do tragedii. Ale problem obiektywizmu w opisie energetyki jądrowej nie dotyczy jedynie Japonii.


A huge amount of advertising income came from the power companies and the government. For instance, each local newspaper in prefectures hosting nuclear power plants or other nuclear power facilities would carry dozens of electricity ads — often full- or half-page ones — every month.

http://www.freshcurrents.org/blog/2012/08/23/self-restraint-and-nuclear-reporting-in-the-japanese-media/

http://zielonewiadomosci.pl/tematy/energetyka/rzad-ukrywal-niewygodne-fakty/

DO 2050 ROKU 50% ENERGII W DANII MA POCHODZIĆ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

24% energii w Danii pochodzi z energii wiatru - to światowy rekord. Ale Duńczycy na tym nie poprzestają - w 2050 r. ma to być już 50% energii, a dodatkowo kraj ma być wtedy całkowicie niezależny od paliw kopalnych. Dania jest też znaczącym producentem instalacji wiatrowych - około 50,000 turbin zostało eksportowanych z tego kraju, co stanowi niemal 50% instalacji wiatrowych na świecie.

fot: Dirk Goldhahn,CC-BY-SA-2.5

 
With 24% of its electricity produced by wind power, Denmark already holds the world record - and still, the Danes have plans for more, reports Der Spiegel Online.
 
By 2020, Denmark hopes to turn their 24% into 50% and by 2050, be completely independent of fossil fuels. And not only does Denmark utilize wind power, but they produce the hardware for it as well. It is estimated that 50,000 wind turbines have been exported from Denmark, which is nearly 50% of the wind-powered generators worldwide.


Full Article:
 
Embracing the Wind: Denmark's Recipe for a Model Democracy
"Hailed as a "miracle of modern politics," Denmark consistently earns top marks for its efficient governance, innovation and transparency. Nowhere is this more apparent than with its successful embrace of wind power, making it a role model for the world."
http://www.spiegel.de/international/europe/how-wind-energy-is-transforming-denmark-into-a-modern-marvel-a-849227.html

JAPONIA REZYGNUJE Z ATOMU NA RZECZ ENERGII ODNAWIALNEJ

Do 2030 Japonia ma zaprzestać wytwarzania energii z atomu. Dodatkowo nie będą podejmowane żadne nowe inwestycje w energetykę jądrową, okres eksploatacji reaktora nie będzie mógł przekroczyć 40 lat i praca żadnego z reaktorów nie może zostać wznowiona, jeśli nie zostanie on uznany za bezpieczny. Eksperymentalny reaktor Monju, który miał być nadzieją japońskiej atomistyki, zostanie zezłomowany. 

Tym samym rząd wybrał wariant najszybszego rozstania z energetyką jądrową spośród swoich propozycji przedstawionych społeczeństwu. Nie zadowala ona jednak protestujących, którzy uważają, że termin odejścia od energetyki jądrowej jest zbyt odległy. 

Decyzja spotkała się także z niezadowoleniem części firm energetycznych i miejscowości czerpiących zyski z atomowych subsydiów.

Premier Japonii Yoshihiko Noda

Jednocześnie zgodnie z nową strategią energetyka odnawialna ma w 2030 r. stanowić od 25 do 35% energii produkowanej w kraju, z czego energia ze źródeł geotermalnych, farm wiatrowych, biomasy i energii morskiej ma stanowić 10%.


The government will stipulate in its upcoming energy and environmental strategy that it will reduce the nation's reliance on nuclear energy to zero percent by the 2030s but will continue to reprocess spent atomic fuel, officials said Wednesday.


Japan will increase four sources of renewable power that make up about 1 percent of the total amount of power currently generated in the country, to up to 10 percent in 2030, according to an Environment Ministry draft.

KTÓRE MIEJSCOWOŚCI POLSKI MUSIAŁYBY BYĆ EWAKUOWANE GDYBY WYDARZYŁA SIĘ KATASTROFA JĄDROWA?

Wybudowanie elektrowni jądrowej w Polsce oznacza, że trzeba poważnie brać pod uwagę ewentualność awarii i ewakuacji mieszkańców. Ludzie z pobliskich regionów mają prawo wiedzieć, w jakim zakresie wypadek elektrowni zakłóci ich życie. Grafiki poniżej przedstawiają strefy ewakuacyjne w Japonii, a także symulowane strefy ewakuacyjne wokół lokalizacji wybranych na polskie elektrownie atomowe. 

W Japonii władze ewakuowały ludność w promieniu 20 km od zniszczonej elektrowni Fukushima Daiichi, co spotkało się z ostrą krytyką części specjalistów alarmujących, że strefa jest zbyt mała.

W najgorętszych dniach kryzysu nuklearnego w marcu 2011 r. rząd Stanów Zjednoczonych polecał ewakuację swoich obywateli w promieniu 80 km od Fukushima Daiichi.

Strefy są tworzone na podstawie określonego promienia. Jednak nie muszą one odzwierciedlać faktycznego skażenia i zagrożenia dla ludności. Jak widać na poniższej grafice strefa ewakuacyjna nie obejmuje wszystkich stref największego skażenia (zaznaczonych kolorem czerwonym). Dystrybucja izotopów promieniotwórczych zależy od ukształtowania terenu jak i od pogody w dniach emisji. Decyzja o ewakuacji mieszkańców w promieniu np.20 km od elektrowni nie daje gwarancji, że ludność została ewakuowana z wszystkich wysoce skażonych terenów.

Jak w praktyce wyglądała ewakuacja:
W przypadku Gąsek strefa ewakuacyjna objęłaby też tak duże ośrodki jak Koszalin i prawdopodobnie także Kołobrzeg.

W przypadku Żarnowca, przyjmując amerykańskie rekomendacje, strefa ewakuacyjna objęłaby Wejherowo a także Trójmiasto.
W przypadku Lubiatowa, przyjmując amerykańskie rekomendacje, strefa ewakuacyjna objęłaby także Trójmiasto i Słupsk.

U DZIECKA Z FUKUSHIMY STWIERDZONO RAKA TARCZYCY

Kolejne badania tarczycy przeprowadzone u dzieci z Fukushimy wykazały, że już 43.7% z nich ma narośle lub guzki na tarczycy. W normalnych warunkach odsetek ten wynosi 1,5%.

Badaniem zostały objęte osoby poniżej 18 roku życia. Testy, które zakończyły się w sierpniu 2012 przeprowadzono na 44,959 spośród 53,619 dzieci (83.8%).

W poprzednim analogicznym badaniu przeprowadzonym w marcu 2012 r. odsetek dzieci z niepokojącymi zmianami na tarczycy wynosił 35.8%, co oznacza, że liczba dzieci z niepożądanymi symptomami wzrosła o 7.9%.

W przypadku 60 dzieci władze stwierdziły konieczność dalszych, intensywnych badań, ponieważ te przypadki wydawały się szczególnie alarmujące. U jednej z badanych osób potwierdzono raka tarczycy, pozostałe mają przejść dalsze testy.

W sprawie oceny zjawiska środowisko naukowe jest podzielone. Specjaliści z instytucji państwowych informują, że nie ma powodów do niepokoju. Niezależni specjaliści z całego świata alarmują, że należy natychmiast podjąć intensywne działania w celu zapewnienia opieki medycznej dzieciom, władze powinny rozszerzyć strefę ewakuacji, by nie narażać ludności na wysokie dawki promieniowania ze zniszczonej elektrowni Fukushima Daiichi.

43.7% of children turned out to have nodules or cysts in Fukushima city. Fukushima local government conducted thyroid test for under 18 living in Fukushima city.

On 9/11/2012, Fukushima local government announced they found unignorable thyroid nodules from 60 of children to need a follow-up test, and they found thyroid cancer from one of them.

http://fukushima-diary.com/2012/09/thyroid-cancer-found-from-fukushima-children/#.UE99FNaQRog.facebook

http://fukushima-diary.com/2012/09/thyroid-disease-rate-spiked-from-35-8-to-43-7-about-one-in-two-children-have-nodule-or-cyst-in-fukushma-city/#.UE-xZ5eAfqI.facebook原発事故を受けて福島県が進めている子どもの甲状腺検査で、再検査を受けた1人に甲状腺がんが見つかりました。
この検査でがんが見つかったのは初めてですが、検査に当たった福島県立医科大学は、原発事故による放射線の影響とは考えにくいとしています。

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120911/k10014948531000.html

http://www.pref.fukushima.jp/imu/kenkoukanri/240911siryou2.pdf

http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=24809

DO 2020 MAROKO BĘDZIE PRODUKOWAŁO 42% ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

Maroko staje się "odnawialną potęgą". Za 8 lat źródła odnawialne mają zapewniać 42% energii w tym kraju. Maroko ma doskonałe warunki do wykorzystania energii słonecznej, ale nie szukajmy sobie wymówek. W Niemczech, które mają bardzo podobne warunki klimatyczne do Polski źródła odnawialne dostarczają już 25% energii. Na co czeka Polska?Morocco is "going renewable" and leaving numerous other nations behind in the dust of history. Which ones? We don't want to mention any names, you can figure it out yourself....

When it comes to renewable energy projects, Morocco has some ambitious goals, including a 500MW CSP plant. By 2020 the nation projects 42% renewable energy generation.

http://moroccoonthemove.wordpress.com/2012/09/05/african-development-bank-approves-800-millionfor-moroccos-wind-solar-initiatives/

Photo: The Quarzazate solar project in Morocco
 

EKSPERCI: TEPCO NIE DOCENIA ZAGROŻENIA STWARZANEGO PRZEZ ELEKTROWNIĘ FUKUSHIMA I

Zniszczona w zeszłorocznym tsunami elektrownia Fukushima Daiichi nadal stanowi ogromne zagrożenie dla Japonii i świata.

Unit 4 in Fukushima Daiichi is still a big threat for Japan and the world.

Eksperci z różnych części glo
bu martwią się o stan jednostki nr 4 elektrowni, w której znajduje się paliwo jądrowe. Kolejne trzęsienie ziemi może spowodować uwolnienie wody z basenu jednostki nr 4 i pożar paliwa pociągający za sobą emisję niespotykanej dotąd ilości substancji radioaktywnych. W basenie znajduje się 1,500 prętów z paliwem jądrowym, które zawierają więcej cezu niż zostało wyemitowane przez wszystkie dotychczasowe wybuchy bomb atomowych (700 przez okres 30 lat).W kwietniu 2012 r. były ambasador Japonii w Szwajcarii - Mitsuhei Murata i były ambasador tego kraju przy ONZ - Akio Matsumura wezwali ONZ do zwołania szczytu bezpieczeństwa w sprawie jednostki nr 4 Fukushima Daiichi.

Tego samego miesiąca amerykański senator z komitetu energii i zasobów naturalnych - Ron Wyden wysłał list do ambasady Japonii w USA, w której wyraził obawy co do sposobu procedowania przez operatora elektrowni - firmę TEPCO w jednostce 4 i zaapelował do władz Japonii o zaangażowanie specjalistów z innych krajów.

Ekspert ds. inżynierii jądrowej Arnie Gundersen, który przebywał na przełomie sierpnia i września 2012 r. w Japonii, również jest bardzo zaniepokojony działaniami firmy, która w ogóle nie bierze pod uwagę tego, że woda może wydostać się z basenu, co będzie skutkowało pożarem. TEPCO nie przygotowało do tej pory procedury postępowania w takiej, prawdopodobnej sytuacji."The Fukushima plant's reactor 4 (pool) has 1,500 fuel bundles. That's more cesium than was released into the atmosphere from all of the nuclear bombs ever exploded, (which total) more than 700 over a period of 30 years. That's also why the U.S. recommended an evacuation with an 80 km radius," Gundersen explained.

More:

20,000 LUDZI PROTESTUJE W INDIACH PRZECIW ELEKTROWNI ATOMOWEJ

Około 20,000 ludzi protestuje przeciw elektrowni atomowej Koodankulam w Indiach.

Kobiety z wioski Idinthakarai: "Wiemy o tym, że nasze ciała, jedzenie, które spożywamy, nasze zwierzęta i rośliny, woda, którą pijemy, zostaną wkrótce skażone. Czy
możecie powiedzieć, że nie zostaną? Wiemy na tyle dużo, by powiedzieć wam, że nie potrzeba tak dużego promieniowania jak w Czarnobylu czy Fukushimie, by nosić jego brzemię.Nearly 20,000 people is protesting in India against Koodankulam nuclear power plant.

Women from Idinthakarai village (India): "We understand that we, our bodies, the food we eat, our animals and plants, the water we drink will soon be contaminated. Can you say it will not be? We know enough to say that you do not need a radiation Chernobyl/ Fukushima style to carry radiation burdens".


"AS": TEPCO MOGŁO ZAPOBIEC STOPIENIU RDZENIA W 2 REAKTORACH

TEPCO mogło zapobiec stopieniu rdzenia w dwóch reaktorach w elektrowni Fukushima Daiichi, gdyby dysponowało większą liczbą sprzętu awaryjnego i gdyby osoby decyzyjne w bardziej bezpośredni sposób wydawały polecenia pracownikom - uważa dziennik "Asahi Shimbun". Gazeta przeanalizowała rozmowy prowadzone przez sztab kryzysowy poprzez telekonferencję w marcu 2011 r.

W marcu 2011 r. w elektrowni Fuku
shima Daiichi doszło do stopienia rdzenia w 3 z 4 jednostek. Oznacza to, że paliwo jądrowe wypaliło osłonę i silnie radioaktywne substancje wydostały się na zewnątrz. Według gazety nieudolność operatora pogłębiła rozmiar katastrofy, gdyż doszło nie do 1 a do 3 przypadków stopienia rdzenia. Wcześniej 2 japońskie komisje badające przyczyny tragedii stwierdziły, że firma TEPCO jest odpowiedzialna za katastrofę, gdyż wbrew ostrzeżeniom nie zbudowała odpowiednio wysokiego muru zabezpieczającego elektrownię przed tsunami ani nie przygotowała dodatkowej instalacji awaryjnego zasilania.Operators could have prevented two meltdowns at the Fukushima No. 1 nuclear power plant last year if the site had more powerful emergency equipment and if supervisors had been able to more directly command workers, according to an analysis of staff teleconference videos by The Asahi Shimbun.

Plant operator Tokyo Electric Power Co. was late in obtaining additional fire engines, crews and fuel, and at one point ran short of essential supplies because it apparently lacked the ready cash with which to buy them, according to the videos released by the company, which show conversations between plant staff and managers in Tokyo as the reactors overheated.

http://ajw.asahi.com/article/0311disaster/fukushima/AJ201209050060

W POLSCE MOŻE POWSTAĆ SKŁADOWISKO ODPADÓW RADIOAKTYWNYCH DLA CAŁEJ UE

Według rządu: Niezależnie od tego czy będziemy mieć elektrownie atomowe, czy też nie - musimy zbudować nowe składowisko odpadów promieniotwórczych. Istniejące składowisko odpadów w Różanie wkrótce będzie zapełnione (zebrało odpady promieniotwórcze z całej Polski z ostatnich 50 lat), poza tym nie nadaje się do umieszczenia w nim odpadów wysokoaktywnych (choć tych będzie bardzo niewiele jeśli wypalone paliwo z elektrowni będzie poddawane recyklingowi). Dlatego konieczne jest wyznaczenie lokalizacji dla nowego składowiska. Po przeprowadzeniu wstępnych badań eksperci Państwowej Agencji Atomistyki wytypowali 5 miejscowości:
  • Łanięta (woj. łódzkie, powiat kutnowski)
  • Damasławek (woj. wielkopolskie, powiat wągrowiecki)
  • Kłodawa (woj. wielkopolskie, powiat kolski)
  • Jarocin (woj. wielkopolskie, powiat jarociński)

TEPCO PRZYZNAŁO SIĘ DO SFAŁSZOWANIA ZDJĘCIA ELEKTROWNI FUKUSHIMA I

Firma TEPCO - operator zniszczonej elektrowni Fukushima Daiichi - opublikowała na swojej stronie internetowej zdjęcie, które było edytowane w programie graficznym. Zdjęcie przedstawiało jednostkę nr 4 z elektrowni. Po odkryciu fałszerstwa przez internautów i media firma usunęła zdjęcie i zastąpiła je fotografią z wyciętą edytowaną częścią.

Po odkryciu fałszerstwa fotografii jednostki nr 4 firma TEPCO przyznała, że dokonała edycji zdjęcia w programie graficznym:
http://enenews.com/tepco-we-fabricated-a-part-of-the-photo
http://photo.tepco.co.jp/en/date/2012/201208-e/120830-03e
sfałszowane zdjęcie/photoshopped image
Firma zamieściła oświadczenie: "Sfałszowaliśmy fragment zdjęcia ze względu na fizyczne bezpieczeństwo. Zastąpiliśmy edytowaną fotografię nową, ponieważ fałszowanie zdjęcia może zostać uznane za nieodpowiednie". Firma nie udzieliła dalszych wyjaśnień o jakie "fizyczne bezpieczeństwo" chodzi.

W końcu TEPCO ujawniła skalę zniszczeń w jednostce 4: http://www.simplyinfo.org/?p=7399

Jest to kolejny skandal związany z TEPCO. Wcześniej komisje badające przyczynę katastrofy jądrowej ujawniły wynik swojego śledztwa, z którego wynika, że wieloletnie zaniedbania kwestii bezpieczeństwa przez firmę doprowadziły do tragedii, która była do uniknięcia. Na jaw wyszły także nadużycia wobec pracowników, którym nie dawano, bądź nie pozwalano na używanie podczas pracy liczników promieniowania, uniemożliwiając tym samym prawdziwy monitoring przyjętej dawki. Ostatnio ujawniono także, że po katastrofie firma dokonywała niejasnych transferów pieniężnych do władz samorządowych już po katastrofie, gdy wiadomo było, że pieniądze będą potrzebne na odszkodowania dla poszkodowanych.
 
zbliżenie na edytowaną część fotografii/edited photo close-up
 

KOMENTARZ
 
Zaistniała sytuacja, jak i wszystkie wcześniejsze skandale związane z TEPCO pokazują, jak w praktyce wygląda transparentność przemysłu jądrowego, nawet po takiej katastrofie, jaka miała miejsce w Fukushimie. W interesie firmy jest ponoszenie jak najmniejszej odpowiedzialności i jak najmniejszych kosztów w związku z czym robi ona wszystko, by ukrywać informacje, które mogą jej zaszkodzić kosztem państwa i obywateli.
 
Zdjęcie z wyciętą edytowaną częścią/the photo which replaced the edited one
 
 
TEPCO published photoshopped image of the unit 4 of Fukushima Daiichi on its website. After the discovery of Photoshop edition the company replaced the image with the new one without edited part.
 
TEPCO explanation: Photo of unit 4 taken on August 22, 2012 "We had fabricated a part of the photo in terms of physical protection. We replaced the photo of which the fabrication may be taken inappropriate".

TEPCO revealed information on unit 4 "The two extensive reports in Japanese were not made available in English. TEPCO has made an abbreviated version available today in English that omits or abbreviates a large amount of very critical information including the seismic statements and floor damage report details among others. TEPCO also released another document in Japanese late last week that has more data on the seismic determinations but was less publicized to the press and the public".

http://www.simplyinfo.org/?p=7399

ATOM ODPICUJE POLSKIE KURORTY

Oprócz Pomorza atomowymi planami rządu zagrożone są także inne regiony kraju, gdzie planowane jest poszukiwanie uranu. Nawet odwierty próbne powodują degradację środowiska. Szczególnie zagrożone są Sudety.

Więcej: http://www.uranstop.pl/

http://www.niedlaatomuwlubiatowie.pl/planowane-kopalnie-uranu-w-polsce.html


JAK ZANIŻANO KOSZTY PRODUKCJI ENERGII Z ATOMU W JAPONII

Przekonuje się nas, że energetyka jądrowa to najtańszy rodzaj energii. W rzeczywistości jednak to bardzo drogi rodzaj energii, z tym że jej koszty są ukryte w wydatkach państwa. Za inwestycję w budowę elektrowni, jak i dotacje dla atomowego przemysły płacą podatnicy. Koszt jest jeszcze większy, gdy wydarzy się katastrofa jądrowa - wtedy dochodzą koszty odszkodowań, ewakuacji, dekontaminacji ... 

Poniższa grafika zawiera dwa wykresy. Pierwszy został sporządzony przez atomowe firmy energetyczne. Drugi przez niezależnego eksperta - Prof. Ken-ichi Ooshimę 大島 堅一. Na jego wykresie doliczone zostały dotacje państwowe. Po ich uwzględnieniu okazało się, że nawet ignorując olbrzymie koszty awarii w Fukushimie energetyka jądrowa to w Japonii najdroższy rodzaj energii.


Więcej o tym jak wyglądała polityka energetyczna w Japonii:
http://www.slideshare.net/IgarJpn/co-odkryto-po-wypadku-elektrowni-jdrowej-w-fukushimie-12036580
http://zielonewiadomosci.pl/tematy/energetyka/rzad-ukrywal-niewygodne-fakty/
http://zielonewiadomosci.pl/tematy/energetyka/otrzezwienie-po-fukushimie/

11 MARCA MOGŁO DOJŚĆ DO KATASTROFY W 4 ELEKTROWNIACH JĄDROWYCH - VIDEO

Co było przyczyną katastrofy jądrowej w Fukushimie? Ekspert ds. energetyki jądrowej Arnie Gundersen potwierdza, że nie spowodowało jej trzęsienie ziemi ani tsunami, a błędne założenia i zaniedbania przemysłu atomowego.

11 marca 2011 naturalny kataklizm był katalizatorem awarii w 4 elektrowniach atomowych i jedynie szczęśliwy przebieg zdarzeń spowodował, że do emisji substancji radioaktywnych doszło tylko w jednej z nich.

LEKARZE: WŁADZE JAPONII MUSZĄ PRZESTAĆ ZAPRZECZAĆ ZAGROŻENIU PROMIENIOWANIEM

Grupa lekarzy z całego świata, obecna na sympozjum poświęconemu katastrofie jądrowej w Fukushimie, skrytykowała japońskie władze za dotychczasowe działania związane z ochroną zdrowia mieszkańców przed promieniowaniem i wezwała je do zrewidowania dotychczasowych założeń i efektywnej pomocy ludności Fukushimy.

Sympozjum w Tokio zostało zorganizowane 29 sierpnia 2012 r. przez nagrodzoną pokojową nagrodą Nobla organizację - Lekarze Przeciw Wojnie Nuklearnej. Wzięli w nim udział specjaliści od wpływu radiacji na zdrowie człowieka z całego świata. 

Uczestnicy ostrzegli, że skutkiem katastrofy może być wzrost liczby urodzeń z wadami genetycznymi, wzrost liczby przypadków problemów z sercem, trzustką i przypadków cukrzycy.

Lekarze skrytykowali rząd za ograniczenie monitoringu zdrowia ludności do badania tarczycy u dzieci, a także zaniechanie ewakuacji mieszkańców z obszarów, gdzie promieniowanie jest bliskie, ale nie przekracza 20 mSv.

Obecny na sympozjum parlamentarzysta Ikuko Tanioka, który wystąpił z rządzącej Demokratycznej Partii Japonii w proteście przeciw odpowiedzi rządu na nuklearny kryzys, powiedział, że rosyjskie władze zrobiły więcej dla swoich obywateli dotkniętych przez katastrofę w Czarnobylu niż japońskie po Fukushimie.

Współprzewodniczący japońskiego oddziału Greenpeace - Komei Hosokawa zaangażowany w obywatelski monitoring promieniowania stwierdził, że Japonia zachowała się jak kraj rozwijający się w kwestii ujawniania informacji, procedury demokratycznej i roli pełnionej przez organizacje pozarządowe.

Większość mówców, w szczególności japońscy uczestnicy, wzywała do przeprowadzenia międzynarodowych badań w Fukushimie, by zapobiec tuszowaniu przez rząd efektów oddziaływania promieniowania na zdrowie ludności.

Lekarze Przeciw Wojnie Nuklearnej wezwali rząd Japonii do podjęcia natychmiastowych i kompleksowych działań zmierzających do ograniczenia promieniowania na ludność poniżej dawki 1 mSv rocznie. Według organizacji mieszkańcy terenów skażonych przez emisję substancji radioaktywnych z elektrowni Fukushima Daiichi powinni mieć zapewniony pełny dostęp do danych na temat poziomu promieniowania i powinien zostać ustanowiony system monitorujący osoby, które przyjęły dawkę 1 mSv lub większą. Ofiary katastrofy nuklearnej powinny otrzymać większą pomoc, by zminimalizować efekty przyjętej dawki, a rząd powinien zapewnić im świadczenia zdrowotne, zakwaterowanie, zatrudnienie i edukację - jak i odszkodowanie - jeśli zdecydują się wyprowadzić ze skażonych terenów.

Rzeczniczka sympozjum, lekarka Tilman Ruff powiedziała na konferencji prasowej, że jest odpowiednie, aby pierwszeństwo miały dzieci i kobiety w ciąży. Oskarżyła agendy rządowe i urzędników o rozpowszechnianie podczas kryzysu informacji, nieodzwierciedlających opinii z całego świata, jak i poglądu, że roczna dawka poniżej 100 mSv nie stwarza natychmiastowego zagrożenia dla zdrowia.

Logo Lekarzy Przeciw Wojnie Nuklearnej

The symposium [in Tokyo organised by the International Physicians for the Prevention of Nuclear War] heard claims that the Fukushima disaster [...] could see a spike in birth defects, heart and pancreas problems and diabetes.


The International Physicians for the Prevention of Nuclear War, which won the Nobel Peace Prize in 1985] has implored the government to take urgent and comprehensive steps to limit annual radiation exposure from the Fukushima nuclear crisis to less than 1 millisievert.


「勧告の内容は、『子どもや子どもを出産できる年齢の女性の年間被ばく線量が、1ミリシーベルト以上と予想される時は、移住の住居・雇用・教育などの面で補償が行われるべき』とした。」

「IPPNWの共同代表ティルマン・ラフ氏は、日本政府や政府のために働いている専門家に対して、「年間100ミリシーベルト以下の被ばく線量が安全であるという科学的な根­拠はありません」と批判した。」

「福島県川内村の仮設住宅を訪問したインド医師連盟の事務総長アラン・ミトラ氏は、「日本政府は被­ばくの危険性を少なく評価している」と話した。」

「科学者のパトリス・サットン氏は、今回の視察で、原子力が人の遺伝子を崩壊させるだけでなく、家族や地域のつながりを破壊してしまっていると感じたとい う。「土壌は汚染さ­れ、何世代にもわたり健全な食べ物をつくれない、ツケを払うのは未来の世代だ」と話し、日本政府が原子力エネルギーの選択を続けるの は間違っていると訴えた。」

KATASTROFA W FUKUSHIMIE: ZAWIODŁA TECHNOLOGIA I KALKULACJE - VIDEO

Jak to się stało, że na przestrzeni kilku dni w elektrowni Fukushima Daiichi doszło do stopienia rdzenia aż w 3 reaktorach? Budynek zakładu, jak przez całe lata zapewniał operator - firma TEPCO, miał być przecież odporny na trzęsienia ziemi i tsunami.

Poniższy film dokumentalny pt. "Seconds from Disaster: Fukushima" zrealizowany przez kanał National Geographic pokazuje jak na oczach władz, operatora elektrowni i zwykłych obywateli działo się niewyobrażalne - awaria, której przebiegu nie można było śledzić i nad którą nikt nie panował. 

System awaryjny, który powinien bez problemu działać w zalanej elektrowni odmawia pracownikom posłuszeństwa. Premier Naoto Kan słyszy od zgromadzonych w swoim gabinecie specjalistów, że do eksplozji wodoru na pewno nie dojdzie po czym dochodzi do niej w kilku jednostkach elektrowni. 

Mieszkańcy Fukushimy nie są informowani o zagrożeniu promieniowaniem ze strony władz. Ewakuacja ludności jest utrudniona, a ucieczka na własną rękę niemożliwa ze względu na korki oraz zniszczenia i dezorganizację spowodowane przez katastrofę jądrową.

Wypowiadający się w filmie główny inspektor elektrowni atomowych w Wielkiej Brytanii - dr Mike Weightman twierdzi, że awaria mogła być spotęgowana przez wadę konstrukcyjną reaktorów. Znajdujące się w nich pręty paliwowe pokryte są warstwą ochronną - pierwiastkiem cyrkonem. Jednak w tak ekstremalnej sytuacji do jakiej doszło w reaktorach, przy wzrastającej temperaturze cyrkon, wchodzi w reakcję z parą wodną i przestaje zabezpieczać pręty. 

On March 11, 2011, a massive earthquake and tsunami off Japan's coast caused a meltdown at the Fukushima Nuclear Power Plant. Watch the documentary "Seconds from Disaster: Fukushima" of National Geographic in English: